Recycling Center

Welcome to Dongdaemun-gu

Recycling Center - Serial No., Recycling Centers, Address, Contact, Website
Serial
No.
Recycling Centers Address Contact Website
1 Recycling Center 1 (Jeonnong-dong) 215, Sagajeong-ro, Dongdaemun-gu,
(Baebong sageori)
2213-8272 shortcut
2 Recycling Center 2 (Jeonnong-dong) 110, Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu
(Across from Cheongnyangni Small Cargo Center)
2242-7282
3 Recycling Center 3 (Jangan-dong) 250-4, Dapsimni-ro, Dongdaemun-gu,
(Charyeongso sageori)
2243-7282 shortcut